Privacy Beleid

1. Algemeen

Information Medicine BV respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke informatie we over jou verzamelen wanneer je onze website gebruikt en/ of onze producten koopt. We leggen ook uit hoe we jouw persoonlijke informatie en privacy als gebruiker van onze website zullen beschermen en respecteren.

• De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. We houden ons daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere toepasselijke privacywetten.
• Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

2. Definities

a) Website (hierna: “website”) omvat alle (toekomstige) URL’s die eigendom zijn van en worden beheerd door Information Medicine BV. Huidige website: www.informationmedicine.org
b) Verantwoordelijke (hierna: “Information Medicine BV”): Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Information Medicine BV, gevestigd aan Bisschopsweg 2, 3732 HW De Bilt, KvK-nummer: 80352693.

3. Toegang tot onze website

Toegang tot en gebruik van onze website is strikt persoonlijk. De gebruiker onthoudt zich van het gebruik van de gegevens en informatie van onze website voor eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden.

4. Inhoud van onze website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, grafische bestanden, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om onze website(s) te laten werken. Kortom, alle componenten die op onze website(s) worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten van intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of een deel ervan, inclusief technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon, is strikt verboden. Het feit dat Information Medicine BV niet direct mag optreden tegen een inbreuk kan niet worden beschouwd als stilzwijgende toestemming, noch als afstand van enig recht om de inbreuk makende partij te vervolgen.

5. Beheer van onze website(s)

Om een goed beheer van onze website(s) te waarborgen, kan Information Medicine BV te allen tijde:

a) De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren.
b) Alle informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette.
c) De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.

6. Verantwoordelijkheden

a) Information Medicine BV is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van onze website(s), waardoor onze website(s) of één van haar functionaliteiten (tijdelijk) onbereikbaar is.
b) Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je verbinding maakt met onze website. Je dient alle passende maatregelen te nemen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen bedreigingen zoals virusaanvallen op internet.
c) Information Medicine BV is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures tegen jou:
i. door het gebruik van onze website of diensten;
ii. voor het schenden van de voorwaarden van dit privacy beleid.
d) Information Medicine BV is niet aansprakelijk voor enige schade die jou, derden of jouw apparatuur wordt geleden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van onze website(s).
e) Indien Information Medicine BV betrokken is bij een geschil vanwege jouw (mis)gebruik van onze website(s), hebben wij het recht alle daaruit voortvloeiende schade op jou te (terug)vorderen.

7. Verzameling en bewaren van gegevens

a) Je persoonsgegevens worden verzameld door Information Medicine BV en (een) externe verwerker(s).
b) Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’).
c) Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
d) De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door Information Medicine BV voornamelijk gebruikt om:
i. Voord de uitvoering van een overeenkomst tussen de klant en ons, b.v. wanneer er een abonnement wordt afgesloten of een product bij ons wordt gekocht.
ii. Indien van toepassing voor het verwerken van bestellingen.
iii. Als de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen, b.v. (direct) marketing, (promotie) mailings, marktonderzoek doen en onze dienstverlening verbeteren.
iv. Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
e) De dataretentie periode, voor het bewaren van gegevens is afhankelijk van de situatie:
i. Actieve accounts: zolang een account actief is worden alle persoonsgegevens bewaard in het persoonlijke dashboard van de consument.
ii. Inactieve accounts: zolang er betaald wordt voor een account worden alle persoonsgegevens bewaard, ook als er niet actief gebruik wordt gemaakt van het account.
iii. Opgezegde accounts: zodra een account is opgezegd worden alle gegevens 30 dagen bewaard. Na deze periode worden alleen die gegevens bewaard die noodzakelijk zijn voor boekhoudkunde doeleinden zoals belastingaangiftes.
iv. Openstaande bestelling: dit is een bestelling waarbij er iets in het winkelmandje is geplaatst, maar nog niet is afgerekend: de inhoud van het winkelwagentje wordt 48 uur bewaard. De consument ontvangt een email ter attendering dat er nog iets in het winkelwagentje zit.
v. Mislukte bestellingen: dit is een bestelling die niet juist is afgerond, bijvoorbeeld omdat de betaling mislukt is. Deze gegevens worden 24 uur bewaard.
vi. Geannuleerde bestellingen: dit is een bestelling die juist is afgerond, maar later door de consument is geannuleerd. Deze gegevens worden 30 dagen bewaard in het persoonlijke dashboard van de consument.
vii. Afgeronde bestelling: zolang een account actief is worden alle gegevens van afgeronde bestellingen middels een factuur bewaard in het persoonlijke dashboard van de consument.
viii. Stripe data: zolang een account actief is worden alle betaalgegevens bewaard, onder andere in het persoonlijke dashboard van de consument middels facturen. Overige betaalgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk zijn voor boekhoudkunde doeleinden zoals belastingaangiftes.

8. Derden

Wij kunnen je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is. Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden die zich hebben verplicht tot naleving van de toepasselijke privacywetgeving en waarmee wij, indien wettelijk voorzien, een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.

We kunnen je persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van derden:

a) Aanbieders van betalingssystemen die je betalingen voor producten verwerken.
b) Leveringsbedrijven die we gebruiken om uw bestellingen bij je te bezorgen of op te halen.
c) Derden die zijn ingehuurd om ons te helpen bij het uitvoeren van promotionele en marketingactiviteiten en om technische assistentie en ondersteuning te bieden.

We zullen je persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken:

a) Als we wettelijk verplicht zijn om je persoonlijke informatie vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een wettig verzoek van een wettelijke of regelgevende autoriteit.
b) Om te reageren op eventuele claims en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

We zullen er altijd voor zorgen dat alle derde partijen met wie we je persoonlijke informatie delen, onderworpen zijn aan privacy- en beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving. Deze derden vallen zelf onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Je rechten met betrekking tot informatie

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b), van de AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot zijn/haar/hun persoonsgegevens, op rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht op bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

a) Je hebt het recht om ons te verzoeken om:
i. Je een kopie verstrekken van alle persoonlijke informatie die we over je hebben;
ii. je persoonlijke informatie bijwerken die verouderd of onjuist is;
iii. alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen;
iv. de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken beperken;
v. eventuele geldige bezwaren te overwegen die je hebt tegen ons gebruik van je persoonlijke gegevens; of
vi. je persoonsgegevens verstrekken aan een externe dienstverlener.
Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@informationmedicine.org.

b) Je hebt het recht om ons of derden te vragen om je op elk moment geen marketingcommunicatie meer te sturen. Dit kun je doen door een e-mail te openen die je van ons heeft ontvangen en op ‘uitschrijven’ te klikken die je onderaan de e-mail kunt vinden.
c) Je kunt ons ook een e-mail sturen op contact@informationmedicine.org en ons verzoeken je e-mailadres uit onze database te verwijderen. Dit kan tot 5 werkdagen duren.
d) Als je ervoor kiest om geen marketingcommunicatie van ons meer te ontvangen, blijf je e-mails over geplaatste bestellingen ontvangen, indien van toepassing. Dit omvat e-mails zoals orderbevestiging, orderverzendingsbevestiging, product-/service-ervaring (d.w.z. productrecensie), e-mails over het verlaten van de winkelwagen en informatie met betrekking tot retourzendingen, zoals bevestigingen van omruiling of terugbetaling. Dit is een gerechtvaardigd belang voor ons bedrijf en voor jou als onze klant.
e) Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

10. Wettelijke verplichtingen

a) In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt vermoed en waarvoor de autoriteiten de door Information Medicine BV verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet langer worden beschermd door de bepalingen van dit privacy beleid.

11. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

a) Volgens de AVG-wetgeving hebben we de mogelijkheid om contact met je op te nemen als we van mening zijn dat je een legitiem belang hebt getoond in ons bedrijf, onze diensten en producten. Als een klant bijvoorbeeld een product van ons heeft gekocht, interesse heeft getoond in de diensten, producten en merken of een professionele interesse heeft in de diensten, producten en merken die we verkopen, kunnen we daarom contact met hen opnemen in de wetenschap dat ze een gerechtvaardigd belang in ons bedrijf/dienst.
b) Als je deze commerciële aanbiedingen niet (meer) wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: contact@informationmedicine.org.
c) Je persoonsgegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
d) Indien je tijdens je bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dien je je te onthouden van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n). Information Medicine BV is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

12. Gegevensbehoud

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet bepaalde duur.

13. Cookies

Wanneer je onze website(s) voor het eerst bezoekt, heb je de mogelijkheid om je cookievoorkeuren te selecteren. Je hebt de keuze om alle cookies te accepteren, inclusief prestatie- en marketingcookies, of je kunt alleen de cookies accepteren die strikt noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid verwijzen wij je naar ons aparte cookiebeleid

14. Afbeelding en aangeboden producten

Je kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen bij enig product dat op onze website wordt aangeboden.

15. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar Information Medicine BV gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd indien een geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Als je vragen en/of opmerkingen heeft, kun je contact met ons opnemen via: contact@informationmedicine.org.

Laatst bijgewerkt: 11 mei, 2023

Winkelwagen