Content & Content Rechten

1. Algemeen

Door onze website en diensten te gebruiken, stem je ermee in je te houden aan de gebruikersrichtlijnen van Information Medicine BV en onze website, diensten, de inhoud of enig deel daarvan niet te gebruiken op een manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze voorwaarden.

2. Definities

 • Inhoud/ content: voor de doeleinden van deze voorwaarden betekent “inhoud” tekst, afbeeldingen, grafische bestanden, muziek, geluidsbestanden, software, audio, video, werken van welke aard dan ook, inclusief informatie of ander materiaal dat is gepost, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar gesteld via onze website of diensten. In het kort; alles wat je kunt zien of horen dat is gemaakt door ons, Information Medicine BV.
 • Gebruikersinhoud/ User Content: informatie verstrekt door gebruikers van onze website(s) en diensten. Dat betekent alle inhoud die gebruikers (jij) aan ons beschikbaar stellen via onze website of diensten. Inhoud omvat zonder beperking gebruikersinhoud.

3. Inhoudseigendom

Je erkent dat onze diensten, producten en inhoud worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke Nederlandse of internationale wetten. Je stemt ermee in om geen auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken of andere eigendomsrechten vervat in of met onze diensten, producten of inhoud te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

 • Je verkrijgt de gebruiksrechten zoals uiteengezet in deze voorwaarden, op voorwaarde dat je voldoet aan alle verplichtingen onder deze voorwaarden. Onverminderd de rechten of rechtsmiddelen van Information Medicine BV volgens de wet van deze voorwaarden, geeft het niet naleven van deze voorwaarden Information Medicine BV het recht om je de toegang tot de websitediensten te weigeren of te beëindigen.
 • Alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan jou zijn verleend, zijn voorbehouden aan Information Medicine BV.
 • Information Medicine BV behoudt alle rechten, titels en belangen in en op onze inhoud, diensten en producten, inclusief, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, eigendomsrechten, patenten, titels, codes, audiovisuele effecten, thema’s, personages, verhalen, instellingen, illustraties, geluidsbestanden en morele rechten, alle toepassingen daarvan en alle andere intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en/of inhoud die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van het gebruik van deze website, blijven te allen tijde ons eigendom.
 • Deze voorwaarden verlenen niemand het recht om onze merkkenmerken te gebruiken, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.
 • Afhankelijk van de naleving van deze voorwaarden, verleent Information Medicine BV een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om onze inhoud te streamen, bekijken, afspelen en weergeven, uitsluitend in verband met het toegestane gebruik van onze diensten en/of producten zoals gedefinieerd in jouw specifieke abonnement.
 • De audiobestanden worden alleen via live streaming beschikbaar gesteld en worden daarmee niet aan jou verkocht of overgedragen.
 • Je erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud op deze website alleen beschikbaar wordt gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en dat dergelijk materiaal en de daarbij behorende inhoud alleen mag worden gestreamd met het doel onze website te gebruiken.
 • Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg kunnen onze diensten, producten en inhoud gebruiken zoals gedefinieerd in hun professionele abonnement.
 • Je stemt ermee in dat je de Information Medicine BV diensten of inhoud niet zult her distribueren of overdragen. Je erkent verder dat elk ander gebruik van de inhoud van deze website strikt verboden is en je stemt ermee in om geen inbreuk te maken op, of anderen toe te staan inbreuk te maken op, ons intellectuele eigendom.
 • Tenzij toegestaan door bindende regels, mag je niet, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Information Medicine BV:
  i. Commercieel exploiteren van de inhoud, diensten en/of producten zoals de geluidsbestanden en Information Speakers;
  ii. de inhoud, websitediensten en/of producten, kopieën daarvan of wachtwoorden of gebruikersnamen die aan de websitediensten zijn gekoppeld, distribueren, leasen, in licentie geven, verkopen, verhuren, uitlenen, overdragen of anderszins toewijzen;
  iii. de inhoud, diensten of producten op enigerlei wijze of via enig medium kopiëren, reproduceren of distribueren of deze op enigerlei wijze decompileren, demonteren of reverse-engineeren;
  iv. de websitediensten beschikbaar stellen aan het publiek of via een netwerk voor streaming of downloaden door meerdere gebruikers;
  v. productinformatie, auteursrechten, intellectueel eigendom, auteursrechtvermeldingen, juridische mededelingen of andere labels van de oorsprong of bron van de inhoud, websitediensten en/of producten verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken;
  vi. wijzigen, verbeteren of afgeleide werken maken van de inhoud, websitediensten en/of producten.

5. Verboden

Je stemt ermee in om geen van de volgende zaken te doen:

 • Inhoud plaatsen, uploaden, publiceren, indienen of verzenden die: (i) inbreuk maakt op ons octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of inbreuk maakt op publiciteit of privacy rechten; (ii) gedrag schenden of aanmoedigen dat in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of beledigend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade tegen een persoon of groep bevordert; (vi) gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die bedreigend zijn voor een persoon of entiteit; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot;
 • het gebruiken, weergeven, spiegelen of inlijsten van onze diensten, of enig afzonderlijk element binnen onze diensten, de naam van Information Medicine BV, handelsmerken, logo’s of andere eigendomsinformatie van Information Medicine BV, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op één pagina, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
  van Information Medicine BV;
 • toegang krijgen tot, frauderen met of gebruik maken van niet-openbare delen van de Services, de computersystemen van Information Medicine BV of de technische leveringssystemen van de leveranciers van Information Medicine BV;
 • proberen de kwetsbaarheid van Information Medicine BV te identificeren, b.v. te onderzoeken, scannen of testen. Een systeem of netwerk of beveiligings- of authenticatiemaatregelen schenden;
 • het vermijden, omzeilen, verwijderen, uitschakelen, beschadigen, ontcijferen of anderszins omzeilen van informatie van Information Medicine BV, b.v. geïmplementeerde technologische maatregel of een van de leveranciers van Information Medicine BV of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) om onze diensten te beschermen;
 • proberen toegang te krijgen tot onze services of deze te doorzoeken of inhoud van onze services te downloaden met behulp van een andere engine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, dataminingtools en dergelijke) anders dan de software en/ of zoekagenten geleverd door Information Medicine BV of andere openbaar beschikbare webbrowsers van derden;
 • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, e-mail, junkmail, spam, kettingbrieven of andere verzoeken te verzenden;
 • metatags of andere verborgen tekst of metadata gebruiken met behulp van een Information Medicine-handelsmerk, logo-URL of productnaam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Information Medicine BV;
 • onze diensten gebruiken voor commerciële doeleinden of het voordeel van een derde partij  of op een manier die niet is toegestaan door deze voorwaarden;
 • een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost vervalsen, of op enigerlei wijze onze diensten gebruiken om gewijzigde, bedrieglijke of valse bron identificerende informatie te verzenden;
 • proberen de software die wordt gebruikt om onze diensten te verlenen, te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren;
 • interfereren met of proberen te interfereren met de toegang van een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, virusoverdracht, overbelasting, overstromingen, spamming of bombardementen op onze services;
 • persoonlijk identificeerbare informatie van de services van andere gebruikers van onze diensten verzamelen of opslaan zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • je relatie met een persoon of entiteit nabootsen of verkeerd voorstellen;
 • toepasselijke wet- of regelgeving te overtreden; of
 • een andere persoon aanmoedigen of in staat stellen om een van de voorgaande bepalingen te doen.

We hebben het recht om schendingen van deze voorwaarden of gedragingen die van invloed zijn op onze diensten te onderzoeken. We kunnen ook overleg plegen met en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om gebruikers te vervolgen die de wet overtreden.

Als je vragen en/of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via:
contact@informationmedicine.org.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2022

Winkelwagen